Hoàng Thị Duyên           - Chức vụ: Chủ tịch

Đặng Thị Kim                  - Chức vụ: Uỷ viên- Kiêm nữ công

Trần Thị Hằng                - Chức vụ: Ủy viên - Kiêm thủ quỹ